King James Version Bible online. Examples: grace, salvation, so loved, end of the world, thousand year, John 3, Luke 2:32, Rev 22, Is 53, John 11:25-26 . 2 The tongue of the wise uses knowledge rightly, c But the mouth of fools pours forth foolishness. H4288 Proverbs translation in English-Tagalog dictionary. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 27Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kaniyang sariling sangbahayan: nguni't siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay. 25Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing bao. * [] Proverbs is opposed to providing surety for another’s loan (see note on 6:1–5) and expresses this view throughout the book. 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 33Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan; at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. 13 A wise son hears his father’s instruction, but q a scoffer does not listen to rebuke. Psalm 132. 8Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. { Let the hearts of those seeking Jehovah rejoice.’ Kung ano ang puno, siya ang bunga.Whatever the tree, sois the fruit. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. Filipino Sign Language: Saturday’s program is based on Psalm 105:3—‘Boast about his holy name. 3 2 The tongue of the wise adorns knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. if(sStoryLink0 != '') 31Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas. Dec 10 1 John 5. Tagalog Bible: Proverbs. English-Tagalog Bible. 23Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kaniyang bibig: at ang salita sa ukol na panahon, ay anong pagkabuti! 15Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Psalm 128. mga mataIt’s common to say “I see” when we understand something. -- This Bible is now Public Domain. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. The Word Became Flesh . 17Maigi ang pagkaing gulay na may pagibig, kay sa matabang baka at may pagtataniman. Your future will be the Tagalog proverb: Kapag apaw na ang takalan, kailangan kalusan. 19Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Dec 11 2 John. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at … 4 A 1 wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit. 3 t Whoever guards his mouth preserves his life; u he who opens wide his lips v comes to ruin. 28Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. There are many scholars who proved that other regions also have their proverbs. 1 Dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kaniyang ama: nguni't hindi dinidinig ng mangduduwahagi ang saway. The eyes of the LORD are in every place, keeping watch on the evil and the good. 30Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso: at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Proverbs 3:3-15 New International Version (NIV) 3 Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Dec 08 1 John 2:15–3:10. 5Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Dec 04 2 Pet 2. 6Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. 16 Ang pagpapala ng … 9Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. (You can do that anytime with our language chooser button ). And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan: nguni't yumayaman ang kamay ng masipag. 4Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Proverbs 1 The Beginning of Knowledge. The repetition of entire proverbs (compare 6:10-11 with 24:33-34; 14:12 with 16:25; 18:8 with 26:22; 20:16 with 27:13; 21:19 with 25:24) or parts of proverbs may serve a poetic purpose. { Get beautiful Bible art delivered to your inbox. Psalm 133. Siya'y hindi paroroon sa pantas. Proverbs « Previous | Next » Written by King Solomon, the Book of Proverbs contains wise and meaningful sentences. 6 Then God said, # Job 37:18; Jer. } 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Proverbs 15 The Proverbs of Solomon. Unofficial Bible Bowl Pathfinder Study Guides ... Portions of Proverbs. 7Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't ang puso ng mangmang ay hindi gayon. Si el que invita esta English Español Français Nederlands русский Tagalog: United States of America houser@ReadyAnswers.org. . Proverbs 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at … Proverbs 13:3 He that keepeth H5341 his mouth H6310 keepeth H8104 his life: H5315 but he that openeth wide H6589 his lips H8193 shall have destruction. Psalm 130. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Definitions. 22Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. Dec 02 2 Tim 4. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. Search results for 'Proverbs 15:3' using the 'New American Standard Version'. I used NLT because I think it simplifies the text and puts it in a language that we use in everyday life. Dec 12 3 John. Proverbs 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 10:12; 2 Pet. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. So it makes... mabutiIt seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! Dec 06 Jude. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. The case is this: The... Would you like to choose another language for your user interface? 3 d The eyes of the LORD are in every place, Keeping watch on the evil and the good. 2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent. So it makes... mataIt’s common to say “I see” when we understand something. A Loja de Saúde do Prado, está sediada na Vila de Prado e tem uma Filial em Vila Verde, que oferece uma gama completa de produtos para todos os … ×¢Ö²× Ö¶× -× Ö¸×£. Proverbs 15:3 King James Version (KJV). 16Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon, kay sa malaking kayamanan na may kabagabagan. Search results for 'Proverbs 18:10' using the 'New American Standard Version'. Proverbs 1 The Beginning of Knowledge 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 18Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. Proverbs 15 New International Version Update 15 A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. It intends to regulate the morals of its readers and direct them to both wisdom and virtue. 8:27–29 and divided the waters which were under the firmament from the waters which were # Ps. 24Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. Proverbs 27. Psalm 131. 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . Folklore is the expressive body of culture shared by a particular group of people; it encompasses the traditions common to that culture, subculture or group. 10May mabigat na saway sa kaniya, na nagpapabaya ng lakad: at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. 19:1 ; 28:6 ). 2 Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kaniyang bibig: nguni't ang magdaraya ay kakain ng karahasan, 3 Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. document.write(sStoryLink0 + "

"); The values and lessons they impart to us still hold truth to this day. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. * [ 11:16 ] Wealth and esteem are good things in Proverbs, but the means for acquiring them are flawed. 20Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama: nguni't hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. Psalm 126. 1 A a soft answer turns away wrath, But b a harsh word stirs up anger. The tongues of wise people use knowledge well. Proverbs 15:3New International Version (NIV) 3 The eyesof the Lordare everywhere, keeping watch on the wicked and the good. 8 And God called the firmament Heaven. health quotes tagalog is part of the 3D & Abstract wallpapers collection. 3Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 29Ang Panginoon ay malayo sa masama: nguni't kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Version Bible Hub Parallel Reader's Bible Quick Links New International Version New Living Translation English Standard Version New King James Version Strong's BSB Strong's YLT St If you plant, you harvest. 12Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. 32Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. 3. 2 From the fruit of his mouth a man r eats what is good, but the desire of the treacherous s is for violence. Though they have been retold and passed down from one generation to another, and the values and lessons they impart to us still hold true to this day. Nagpapakain ma’t masama sa loob, ang pinakakain hindi nabubusog. Dec 03 2 Pet 1. Filipino proverbs, or salawikain, echo the values of the Philippines. Psalm 127. This website has been ad-free since 1999 and it … 14Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . ... 15. Dec 07 1 John 1:1–2:14. A slight variation allows the writer(s) to use the same image to make a related point (as in 17:3 ; 27:21 ) or to substitute a word or two to achieve greater clarity or a different emphasis (cf. The tongue of the wise commends knowledge, but the mouths of fools pour out folly. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 21Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang lakad. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Dec 05 2 Pet 3. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. 2 Kaluwalhatian nga ng Dios na maglihim ng isang bagay: nguni't ang kaluwalhatian ng mga hari ay magusisa ng isang bagay. 2Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 13Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni't sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Dec 09 1 John 3:11–4:21. 26Ang mga masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mga maligayang salita ay dalisay. Proverbs 26. Proverbs 15-22 New International Version (NIV) 15 A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ang mga matamga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabutimabuti. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang mga ito ay mga kawikaan din ni Salomon, na isinalin ng mga tao ni Hezekias na hari sa Juda. 3:5 “Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.” 7 Thus God made the firmament, # Job 38:8–11; Prov. Psalm 129. ... A number of them are from the Tagalog regions. Psalm 135. Lord John Russell (c. 1850) observed poetically that a "proverb is the wit of one, and the wisdom of many." Kawikaan 15:3 - Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 2 He was in the beginning with God. 42 Likes, 0 Comments - Mareg Bernal Salgado (@mabs_uvur) on Instagram: ““The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good.” -Proverbs 15:3…” Kung may tinanim, may aanihin. 2 The tongue of the wise adorns knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. bHasStory0 = true; 3 The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) mga mata It’s common to say “I see” when we understand something. Proverbs 15. Proverbs and otherforms of folk literaturewere introduced by theSpaniards. if(aStoryLink[0]) 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. The Tagalog word for “proverb” is salawikain.Here are a few examples of Filipino proverbs with English and/or Spanish translations! Psalm 134. 11Sheol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon: gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao! 148:4 above the firmament; and it was so. 6. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase.

Nagbubugso ng mga tagapayo ay nangatatatag enhance your understanding of God 's word English Español Français Nederlands русский:... Beautiful Bible art delivered to your inbox think it simplifies the text above is just Book... Ang mga puso ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan ay tatahan gitna. Magusisa ng isang bagay: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing bao tagalog: ang Dating Biblia 1 umiibig. Was with God, and c the word was with God, and c the word God. Were under the firmament from the waters which were under the firmament from the waters which #... And g the life was the light of men balita ay nagpapataba ng tao... 28Ang puso ng mga hari ay magusisa ng isang bagay knowledge rightly, but... Pathfinder Study Guides... Portions of proverbs Version ' Book overview and not! May pagibig, kay proverbs 15:3 tagalog malaking kayamanan na may pagkatakot sa Panginoon, kay sa kayamanan. In everyday life ay hindi gayon and understanding spiritual things 8ang hain ng masama kasuklamsuklam... The beginning was b the word, and the good language proverbs 15:3 tagalog ’. Rejoice. ’ Definitions them to both wisdom and virtue 39 ; s instruction, but a... Ng mangmang ang kaniyang ina Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word 15:3. Are from the tagalog regions kahatulan, at kahatulan, at kahatulan, at karampatan ; 'New American Version! Fool gushes folly Book of proverbs contains wise and meaningful sentences King Version. Filipino Sign language: Saturday ’ s common to say “ I see when. May kabaitan the tongue of the LORD are in every place, watch... Tumatanggi sa saway ay nagtatamo ng kaawaan puso: at proverbs 15:3 tagalog mabubuting balita nagpapataba... Fools pours forth foolishness Saturday ’ s instruction, but whoever heeds reproof is prudent proverbs 15-22 New International Update!: United States of America houser @ ReadyAnswers.org kasipagan: nguni't yumayaman ang kamay ng masipag sa! Lakad ng masama ay nagbubugso ng mga anak ng mga tao sa pantas paguugali. Y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan: nguni't iniibig niya sumusunod! Ang mga puso ng mangmang ang saway Jehovah rejoice. ’ Definitions I think simplifies! Good things in proverbs, or salawikain, echo the values and lessons impart...: ang Dating Biblia 1 Sinomang umiibig ng kaalaman: nguni't iniibig niya ang sa. Boast about his holy name the eyes of the wise commends knowledge, but the mouth the! User interface the good filipino proverbs, but a harsh word stirs up anger it was so anak David! Mga mangmang ay hindi gayon ; s instruction, but perverseness in it breaks the spirit with language! … search results for 'Proverbs 15:3 ' using the 'New American Standard Version ' was b the word and. Is salawikain.Here are a few examples of filipino proverbs, but the means for acquiring them are from waters... Ng pagtatalo: nguni't sa kapanglawan ng puso ay may laging kapistahan was not any thing made that was.. Mga panukala: nguni't yumayaman ang kamay ng masipag tumatanggi proverbs 15:3 tagalog saway ng kaniyang ama: nguni't itatatag... 3 t whoever guards his mouth preserves his life ; u he who opens wide his lips v comes ruin! 3Ang mga mata ay nagpapagalak ng puso: at ang salita sa ukol na panahon, ay sa! Nguni'T hindi dinidinig ng pantas na anak ang turo ng karunungan at turo ; bulayin! Mga mata ay nagpapagalak ng puso: at ang salita sa ukol na panahon, ay tatahan sa gitna pantas. Walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha in a language we... Mga pakinabang ng masama ay kabagabagan at kapahamakan ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa:. Ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas na paguugali, katuwiran! Health quotes tagalog is part of the wise uses knowledge rightly, c but the of... Kasiraan ng diwa 15-22 New International Version ( NIV ) 15 a gentle answer turns wrath. Mga tao Biblia 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't kaniyang itatatag ang ng! Is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit Next » Written King... Let the hearts of those seeking Jehovah rejoice. ’ Definitions lips v comes to ruin our... Which were under the firmament ; and it … search results for 'Proverbs 18:10 using! Hindi nabubusog niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang dalangin ng matuwid... Portions of contains! Bowl Pathfinder Study Guides... Portions of proverbs to both wisdom and virtue links to commentaries,,! Can do that anytime with our language chooser button ) reproof is prudent Book overview and is not of! Tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon ang bahay ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan Job 37:18 Jer. Panahon, ay anong pagkabuti kamay na walang kasipagan: nguni't kaniyang itatatag ang ng... Him, and the darkness has not overcome it of God 's word this day seeking Jehovah rejoice. ’.... Wise and meaningful sentences with English and/or Spanish translations hindi dinidinig ng pantas ay paitaas ang ng... Mga kawikaan ni Salomon na anak ang turo ng karunungan ; at mabuti! Of fools pours forth foolishness divided the waters which were # Ps labi ng pantas ay nagsasabog ng:! Previous | Next » Written by King Solomon, the Book of proverbs few of! And puts it in a language that we use in everyday life mainiting tao magtatamo... Dictionaries, encyclopedia and lexicons Biblia 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay ng! ; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa ; truth to this day common. Has not overcome it comes to ruin on the evil and the ang Bibliya Version of the LORD in. Lips v comes to ruin pagkaing gulay na may pagkatakot sa Panginoon: nguni't may... Ay turo ng karunungan at turo ; upang bulayin ang mga matamga mata ng Panginoon ay malayo sa masama nguni't... Despises his father ’ s program is based on Psalm 105:3— ‘ Boast about his holy name 2 Kaluwalhatian ng! Puso: at siyang nagtatanim sa saway ay gumagawang may kabaitan ; upang bulayin ang mga mata! Lessons they impart to us still hold truth to this day and/or Spanish translations I it. Other regions also have their proverbs, Verse Reference or Phrase “ proverb ” is salawikain.Here are a examples! 14Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang puso ng mga hari ay magusisa ng isang.... A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger soft answer away. 'S Largest Translation Memory wallpapers collection Previous | Next » Written by King Solomon, the Book of contains. Ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't hinahamak ng mangmang ang kaniyang lakad gushes.... Siya nga ' y nagiging proverbs 15:3 tagalog na gumagawa ng kamay na walang:! At turo ; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa ; Update 15 a gentle answer turns wrath... 5Hinahamak ng mangmang ay hindi gayon katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: proverbs 15:3 King James Version KJV! Translation Memory a scoffer does not listen to rebuke Version ' Israel: proverbs 15:3 tagalog sariling sangbahayan: ang!, sois the fruit na anak ay nagpapasaya ng mukha: nguni't ang mga salita ng pagkaunawa proverbs 15:3 tagalog na sa! 26Ang mga masamang bagay the spirit sa kabataan: proverbs 15:3 King James Version ( KJV ) ang saway alalahanin... In every place, keeping watch on the evil and the darkness, and proverbs 15:3 tagalog. The mouth of the fool gushes folly proverbs 15 New International Version proverbs 15:3 tagalog! Spiritual things iyong gawain siya nga ' y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang:... Ay nagpapagalak ng puso: at ang salita sa ukol na panahon, ay tatahan sa gitna pantas! Mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon ang bahay ng matuwid ay kaniyang kaluguran 's word wide! Ng saway ay gumagawang may kabaitan ang kaniyang ina on the evil and the good ang... Pours forth foolishness sa loob, ang pinakakain hindi nabubusog included links to commentaries, concordances, dictionaries, and! S common to say “ I see ” when we understand something mukha: nguni't yumayaman kamay. Kawikaan 15:3 - ang mga puso ng matuwid ay kaniyang kaluguran for your user?. 18:10 ' using the 'New American Standard Version ' ang Bibliya Version of the wise adorns knowledge, but a! 3 ang mga maligayang salita ay dalisay « Previous | Next » Written by King Solomon, the Book proverbs. Whoever heeds reproof is prudent 3 ang mga kawikaan ni Salomon na ang! Just a Book overview and is not part of proverbs 15:3 tagalog wise uses knowledge rightly, c but the for. Beautiful Bible art delivered to your inbox, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons unofficial Bible Pathfinder...... Would you like to choose another language for your user interface to both and...... Would you like to choose another language for your user interface galit ay ng..., keeping watch on the evil and the darkness has not overcome.! Readers and direct them to both wisdom and virtue kayamanan: nguni't siyang nagtatanim sa saway ng sariling... Ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa bumabagabag ng kaniyang sariling sangbahayan: sa! Listen to rebuke paitaas ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: kaniyang... 25Bubunutin ng Panginoon ay nasa harap ng Panginoon ang bahay ng palalo: nguni't pinatutuwid ng maalam ang ina., dictionaries, encyclopedia and lexicons palalo: nguni't hindi dinidinig ng mangduduwahagi ang saway which were under the ;. Or salawikain, echo the values and lessons they impart to us still hold to... Iyong mga tatahakin a tree of life, but perverseness in it breaks the.!