Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Promic sp. z o.o. Oddział w Zakopanem, Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy ul. Cyrhla, nr 37 , 34-500 Zakopane dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych pragniemy Państwa poinformować, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promic sp. z o.o. Oddział w Zakopanem, Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Cyrhla, nr 3, 37, 34-500 Zakopane

2) Spółka nie miała obowiązku wyznaczenia inspektor ochrony danych osobowych; osobą kompetentną do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych jest dyrektor Ośrodka dostępny pod nr telefonu 604991222 oraz poprzez kontakt e-milowy: osrodek@zakopane-cyrhla.pl

3) celem przetwarzania jest:

a) obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
b) rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
c) realizacja umowy hotelarskiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
d) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
f) wypełnienie obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
g) realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych (dochodzenie ewentualnych roszczeń) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4) dane przechowywane będą:

a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
b) dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
c) dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskie – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w Domu Pielgrzyma;
d) niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w Domu Pielgrzyma.
e) przetwarzanie w celach marketingowych – do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą;

5) odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie przez portal rezerwacyjny)
b) dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie)
c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego informujemy, że jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

a) odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy hotelarskiej;
b) odmową realizacji usługi gastronomicznej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy o usługę gastronomiczną;
c) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.